Foreningen
Vejen Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 4. oktober 2010.
På den seneste generalforsamling den 3. april 2024 konstituerede den valgte bestyrelse sig således::
Formand: Mogens Krintel
Næstformand:  John Bent Kristensen
Kasserer: Egon Jørgensen
Sekretær: Lise Krintel
Medlem: Ejvind Munk Jensen
Suppleanter: Tove Nielsen og Birthe Klockmann Nielsen

Hvad der sker i foreningen:

Foreningen afholder årligt 9 medlemsmøder - de såkaldte Onsdagsmøder.
Den første onsdag i måneden (februar-juni og september - december) mødes foreningens medlemmer til en snak om lokalhistoriske emner. Ofte er der en indleder, der fortæller om et lokalhistorisk emne. Måske vises der en film eller måske kigger man gamle billeder, hvis indhold medlemmerne prøver at verificere. Det kan være, at der bliver arrangeret en tur til en virksomhed i Vejen Kommune - eller måske til et lokalt arkiv i området. Alle medlemsmøder afholdes i Salen på Aktivitetscentret Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen.  Se aktivitetskalenderen her på siden.

LOKALHISTORIEN - gammelt og nyt

Lokalhistorien er foreningens medlemsskrift, der udgives 2 gange om året - i juni og december. Skriftets indhold er typisk artikler, der er skrevet af foreningens medlemmer og som omhandler lokalhistoriske emner. 
Skriftet uddeles gratis til foreningens medlemmer.  Ekstra eksemplarer koster 20 kr. pr. stk.
Hvis du ikke er medlem af foreningen, men ønsker et eksemplar af skriftet koster det også 20. kr. pr. stk.

Alle udgaver af Lokalhistorien kan du læse her på hjemmesiden - gå ind på Indholdsfortegnelse og klik på den knap (nummer af bladet), du ønsker at læse.

Medlemsskab af foreningen

Alle interesserede kan blive medlem af Vejen Lokalhistoriske Forening mod at betale et kontingent på 120 kr. årligt. Indmeldelse i foreningen sker ved kontakt til kassereren (info@vejenlokalhistoriskeforening.dk) eller ved personligt at møde frem ved foreningens medlemsmøder. Alle kan møde frem til møderne en enkelt gang uden at betale medlemskontingent.

Frivillig medhjælper på Vejen Lokalarkiv

 Har du lyst til at få nogle hyggelige timer på arkivet, kan du, gennem foreningen, blive frivillig medhjælper på arkivet. Bl.a. scannes der billeder og ompakkes negativer.  Du kan rette henvendelse til foreningens næstformand John Kristensen tlf. 20 67 71 02

KALENDEREN


Medlemsmøder:
Onsdag den 1. maj 2024: Vi ser på billeder fra arkivet.  Vi får besøg af Vejen Arkivs leder Christian Ditlev Rasmussen.
Onsdag den 12. juni 2024:
Vi besøger Vejen Rådhus, og får en rundvisning med borgmesteren som guide.  OBS.: Vi mødes på rådhuset kl. 14.00

Lokalhistorien:

Udgivelsesdatoer: 
Nr. 1. 2024 - udgives onsdag den 12. juni 2024.
Nr. 2. 2024 - udgives onsdag den 4. december 2024.
HUSK:  Alle onsdagsmøderne holdes på Knudepunktet og starter klokken 15.00

Foreningen har nogle bøger, som medlemmerne kan låne.

Det drejer sig i øjeblikket om følgende titler:

Ejner Pedersen: Håndværk og livsværk

Hans Dal: Min far var fremmedarbejder i Hitlers 3. rige.

I. C. Heuch: Kunsten at læse

Kristian La Cour Pedersen: Minder fra Georgia og Knud Pedersens skolehjem i Skibelund

Kristian Nielsen: Livserindringer

M. Koed: Jeg husker

Mogens Krintel: Det er da gået meget godt

Mogens Krintel: Livet på Brejdablik i Vejen

Mogens Krintel: A.B.Vejen Byggeselskab 1955-2007.

Niels Fjord: Fortællinger og skitser fra mit liv

Niels Hansen Jacobsen – udgivet i anledning af hans 150-års fødselsdag

Ole E. Christiansen: Den tyske kommandant og danskerne

Ole E. Christiansen: Krigen, der aldrig kom 1-4.

Poul Dam: Arnfred

Svend Aage Johansen: Min livshistorie

Vejen besat og befriet: DVD.

Aage Højer Schmidt: Guldsmeden fortæller

Bøgerne ligger fremme ved alle onsdagsmøderne og kan frit lånes af alle vore medlemmer.

Bibliotekar er: Tove Nielsen.


Vejen Lokalhistoriske Forening

Vedtægter

§1. Navn og hjemsted:

Stk. 1.   Foreningens navn er Vejen Lokalhistoriske Forening.

Stk. 2.   Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune.

 §2. Formål:
Stk. 1.   Foreningens formål er:

a) At belyse alle relevante forhold gennem tiderne i Vejen, hvad angår befolkningen, bygningsværker, erhvervsliv, foreningsliv, kulturliv og andet lignende.

b) Måden at arbejde på er at samle materiale fra diverse arkiver og fra befolkningen.

Stk. 2.   Som arkiv benyttes foreningens hjemmeside.

 §3. Medlemskreds:

Stk. 1.   Enhver med interesse i Vejen bys historie kan blive medlem.

Stk. 2.   Indmeldelse og udmeldelse skal ske til kassereren.

Stk. 3.   Medlemmerne betaler kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 §4. Generalforsamlingen:  

Stk. 1.   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og kun medlemmer har stemmeret.

Stk. 2.   En gang årligt - i april måned holdes generalforsamling - hvor valg til bestyrelsen og en revisor finder sted. Indkaldelsen med dagsorden skal ske med 14 dages varsel, til alle medlemmer enten pr. mail, SMS eller anden post.

Stk. 3.   Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. punkter:

              a. Valg af dirigent og sekretær

              b.  Formandens beretning

              c.  Aflæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor til godkendelse.

              d.  Indkomne forslag

              e.  Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

              f.   Valg til bestyrelse og suppleanter.

              g.  Valg af revisor

              h.  Eventuelt

Stk. 4.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5.   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen foretages med håndsoprækning, dog skriftlig afstemning, hvis 1 medlem ønsker det.

 §5. Ekstraordinær generalforsamling:                  

Stk. 1.   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for bestyrelsen.

Stk. 2.   Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 §6. Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1.   Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer. De 2 suppleanter vælges for 1 år.

Stk. 2.   Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Stk. 3.   Fuldmagt til foreningens midler har såvel kassereren som formanden.

Stk. 4.   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 §7. Økonomi og regnskab:

Stk. 1.   Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2.   Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører et medlemsregister.

 §8. Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1.   Formanden + 1 bestyrelsesmedlem tegner foreningen udadtil

Stk. 2.   Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 §9. Vedtægtsændringer:

Stk. 1.   Vedtægtsændringer sker på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2.   Vedtægtsændringerne kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på begge generalforsamlinger.

 §10. Opløsning

Stk. 1.   En evt. opløsning af foreningen skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2.   En opløsning af foreningen kræver ¾ flertal af de fremmødte medlemmer ved begge generalforsamlinger.

Stk. 3.   Evt. overskud overføres til Vejen Lokalarkiv.

Stk. 4.   Materialer og rettigheder overdrages ligeledes til Vejen Lokalarkiv.

 Vedtægter fra den stiftende generalforsamling og ændringer vedtaget den 7. maj 2012 og ændringer vedtaget den 5. maj 2014 ændres hermed til nærværende den 12. april 2023 og 3. maj 2023.

 Den 3. maj 2023

Signeret af Dirigent og Bestyrelse: